pickett_etal_2008_urban_ecology_baltimore_synthesis.pdf